Kontakt:

Obecný úrad
Malé Ripňany 87
956 07 Veľké Ripňany
Tel: 038 / 538 72 79
Fax: 038 / 538 72 86
e-mail:
mripnany@gmail.com

www.maleripnany.ocu.sk

IČO: 00310743
Prima banka Slovensko
Č. ú.
0879083002/5600

Anketa:

Som za vybudovanie multifunkčného ihriska:
Ano (72%)
Nie (22%)

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Dokumenty

 1. VZNč. 01/2018 O PODMIENKACH DRŽANIA PSOV NA ÚZEMÍ OBCE MALÉ RIPŇANY
 2. VZN 022018 o stravovaní v ŠJ
 3. VZN č.04/2017 komunálne odpady
 4. VZN č.05/2017 o dani z nehnutelnosti
 5. VZN č.06/2017_o_miestnej_dani_za_psa
 6. VZN č.07/2017_za užívanie ver_priestranstva
 7. VZN č.08/2017 miestna daň za ubytovanie
 8. VZN č.09/2017 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje
 9. VZN č. 03/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Malé Ripňany a ich kontrola
 10. VZN č. 02/2017 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Malé Ripňany
 11. VZN obce Malé Ripňany č. 01/2017 o podmienkach a kritériách prideľovania a správy nájomných bytov v bytových domoch v obci Malé Ripňany
 12. VZN č. 04/2016 o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Malé Ripňany
 13. V Š E O B E C N E Z Á V A Z N É N A R I A D E N I E O B C E MALÉ RIPŇANY č.05/2016 z 09.12.2016 O D A N I Z N E H N U T E Ľ N O S T I na kalendárny rok 2017
 14. Všeobecne záväzné nariadenie obce Malé Ripňany č. 06/2016 o miestnej dani za psa
 15. Všeobecne záväzné nariadenie obce Malé Ripňany č. 07 /2016 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva
 16. Všeobecne záväzné nariadenie obce Malé Ripňany č. 08/2015 o miestnej dani za ubytovanie
 17. Všeobecne záväzné nariadenie obce Malé Ripňany č. 09/2015 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje
 18. Všeobecne záväzné nariadenie obce Malé Ripňany č 10/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 19. Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska v Malých Ripňanoch
  Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska v Malých Ripňanoch
 20. VZN obce Malé Ripňany č. 02 /2016 o podmienkach a kritériách prideľovania a správy nájomných bytov v bytových domoch v obci Malé Ripňany
  VZN obce Malé Ripňany č. 02 /2016 o podmienkach a kritériách prideľovania a správy nájomných bytov v bytových domoch v obci Malé Ripňany
 21. Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2015 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
 22. Všeobecné záväzné nariadenie obce MALÉ RIPŇANY č.03/2015 z 14.12.2015 O D A N I Z N E H N U T E Ľ N O S T I na kalendárny rok 2016
 23. Všeobecne záväzné nariadenie obce Malé Ripňany č. 05 /2015 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva
 24. Všeobecne záväzné nariadenie obce Malé Ripňany č. 06/2015 o miestnej dani za ubytovanie
 25. Všeobecne záväzné nariadenie obce Malé Ripňany č. 07/2015 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje
 26. Všeobecne záväzné nariadenie obce Malé Ripňany č 08/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 27. VZN 1/2014
  o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Malé Ripňany
 28. VZN 2/2014
  O D A N I Z N E H N U T E Ľ N O S T I na kalendárny rok 2015
 29. VZN 3/2014
  o miestnej dani za psa
 30. VZN 4/2014
  o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva
< 1 2 3 >
OZNAM O DRŽANÍ PSOV

Zoznam kandidátov na starostu obce - Voľby 2018

Zoznam kandidátov na poslancov - Voľby 2018

ZVEREJNENIE ELEKTRONICKEJ ADRESY NA DORUČENIE OZNÁMENIA O DELEGOVANÍ ČLENA A NÁHRADNÍKA DO MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE

MENOVANIE ZAPISOVATEĽA MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE

< 1 2 >