Kontakt:

Obecný úrad
Malé Ripňany 87
956 07 Veľké Ripňany
Tel: 038 / 538 72 79
Fax: 038 / 538 72 86
e-mail:
mripnany@gmail.com

www.maleripnany.ocu.sk

IČO: 00310743
Prima banka Slovensko
Č. ú.
0879083002/5600

Anketa:

Som za vybudovanie multifunkčného ihriska:
Ano (74.3%)
Nie (21.7%)

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Dokumenty

 1. Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy
 2. VZN 2/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 3. VZN 3/2020 O D A N I Z N E H N U T E Ľ N O S T I na kalendárny rok 2021
 4. VZN 4/2020 o miestnej dani za psa
 5. VZN 5/2020 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva
 6. VZN 6/2020 o miestnej dani za ubytovanie
 7. VZN7/2020 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje
 8. VZN8/2020 o nakladaní s odpadmi
 9. Všeobecne záväzné nariadenie č.01/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Malé Ripňany
 10. ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE
 11. VZN 01/2019 o stravovaní v ŠJ
 12. VZN 02/2019 komunálne odpady
 13. VZN 03/2019 o dani z nehnutelnosti
 14. VZN 04/2019_o_miestnej_dani_za_psa
 15. VZN 05/2019_za užívanie ver_priestranstva
 16. VZN 06/2019 miestna daň za ubytovanie
 17. VZN7/2019 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje
 18. VZNč. 01/2018 O PODMIENKACH DRŽANIA PSOV NA ÚZEMÍ OBCE MALÉ RIPŇANY
 19. VZN č.2/2018 o stravovaní v ŠJ
 20. VZN č 3/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 21. VZN č.04/2018 z 30.11.2018 O D A N I Z N E H N U T E Ľ N O S T I na kalendárny rok 2019
 22. VZN č. 05/2018 o miestnej dani za psa
 23. VZN č. 06 /2018 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva
 24. VZN č. 07/2018 o miestnej dani za ubytovanie
 25. VZN č. 08/2018 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje
 26. VZN č.04/2017 komunálne odpady
 27. VZN č.05/2017 o dani z nehnutelnosti
 28. VZN č.06/2017_o_miestnej_dani_za_psa
 29. VZN č.07/2017_za užívanie ver_priestranstva
 30. VZN č.08/2017 miestna daň za ubytovanie
< 1 2 3 >
Zápis do MŠ Malé Ripňany na školský rok 2021/2022

Wifi pre Teba

Pokyny k celoplošnému skríningu na testovanie COVID - 19 „Zachránime spolu život“ 2. KOLO

Pokyny k celoplošnému skríningu na testovanie COVID - 19 „Zachránime spolu život“ový článok

ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE

< 1 2 3 >